Zakres usług

Sprawdź naszą ofertę

Oferta

Zakres usług


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu wielu dziedzin prawa, w tym przede wszystkim prawa gospodarczego i handlowego, a także cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, budowlanego, administracyjnego, spółdzielczego, karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W ramach świadczonych usług zapewniana jest m.in. reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniach pozasądowych, udział w spotkaniach i negocjacjach, udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie umów, porozumień, ugód, uchwał, statutów, regulaminów, pism i innych dokumentów (np. wniosków do KRS-u, ksiąg wieczystych itp.), sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych i analiz.

Kancelaria zapewnia dyspozycyjność oraz stały kontakt z  Klientem. Wynagrodzenie ustalane jest w sposób indywidualny, przed rozpoczęciem współpracy, przy uwzględnieniu potrzeb Klienta oraz rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, a także niezbędnego nakładu pracy adwokata. Wynagrodzenie może mieć charakter godzinowy, ryczałtowy lub inny, uzgodniony indywidualnie z Klientem.

Usługi wykonywane są z zaangażowaniem, terminowo oraz w sposób profesjonalny.


Oferta

Specjalizacje:

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria zajmuje się świadczeniem bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, świadczeniem pomocy prawnej w sprawach rejestrowych, zakładaniem i przekształcaniem spółek oraz bieżącym doradztwem prawnym. Świadczona pomoc prawna obejmuje także problematykę związaną z szeroko pojętą działalnością gospodarczą, prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.


Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, w tym m.in. prowadzeniem spraw o zapłatę, spraw spadkowych, spraw o ubezwłasnowolnienie, spraw o zasiedzenie, spraw o rozgraniczenie, spraw o ustanowienie i zniesienie służebności, spraw o eksmisję, spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych, o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, a także spraw z zakresu prawa spółdzielczego i budowlanego. Świadczona pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z ochroną własności intelektualnej, w tym czynami nieuczciwej konkurencji, prawem autorskim, czy prawem własności przemysłowej.


Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem szeroko rozumianych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. spraw pomiędzy małżonkami, czy rodzicami, a dziećmi, jak np. spraw o uregulowanie kontaktów z dziećmi, spraw alimentacyjnych, spraw o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, spraw o rozwód i separację czy podział majątku wspólnego małżonków.


Prawo karne

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw karnych na wszystkich etapach postępowania karnego. Profesjonalna pomoc prawna świadczona jest zarówno na rzecz osób podejrzanych/oskarżonych/obwinionych o popełnienie przestępstwa czy wykroczenia, jak i osób skazanych, bądź pokrzywdzonych w wyniku czynu zabronionego, w tym także wypadków komunikacyjnych, czy błędów medycznych.


Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych, sporządzaniem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do NSA oraz reprezentacją Klientów w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych zarówno przed urzędami, organami administracji publicznej, jak i sądami administracyjnymi.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, w tym m.in. spraw dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy, o wypłatę odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, o zapłatę zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, o przywrócenie pracownika do pracy, spraw dotyczących mobbingu i dyskryminacji. W ramach prowadzonych spraw, Kancelaria reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria zajmuje się także sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych (tj. renty, emerytury, zasiłki i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez te organy), w tym prowadzeniem spraw przed organami ZUS, jak i na dalszych etapach postępowania sądowego we wszystkich instancjach.parallax background

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!