Regulamin

 

Regulamin świadczenia usługi „Porada prawna online” (dalej: „Regulamin”)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uzyskiwania porad prawnych online za pośrednictwem strony internetowej www.kancelariabielsko.pl w zakładce „Porady prawne online”, której Administratorem jest Katarzyna Plata-Gardas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dr Katarzyna Plata-Gardas ul. Kryształowa 27, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372293598, tel. 727 585 588, e-mail: plata-gardas@kancelariabielsko.pl (dalej: „Kancelaria”).
 2. Porady prawne online są udzielane bezpośrednio przez Adwokata – dr Katarzynę Platę-Gardas posiadającą prawo wykonywania zawodu adwokata i wpisaną na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej pod numerem wpisu BBI/Adw/413.
 3. Kancelaria informuje, że wykonywanie zawodu adwokata wiąże się z koniecznością przestrzegania Kodeksu Etyki Adwokackiej dostępnego pod adresem http://www.adwokatura.zgora.pl/wp-content/uploads/2013/11/Zbior-Zasad-Etyki-i-Godnosci-Zawodu.pdf
 4. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344).
 5. Nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu możliwy jest w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.kancelariabielsko.pl, w sposób który umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
 6. Pomoc prawna w ramach usługi „Porad prawnych online” (dalej: „Usługa”, „Usługa porad prawnych online”, „Porada prawna online”) świadczona jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344), ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.).
 7. Udzielenie Porady prawnej online jest płatne z góry.
 8. Przygotowanie informacji o cenie i czasie realizacji Usługi jest bezpłatne i nie obliguje do zlecenia wykonania Usługi.
 9. Informacje o usługach świadczonych przez Kancelarię zawarte na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.).
 10. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej www.kancelariabielsko.pl wynikający z przyczyn od niej niezależnych, a ponadto zastrzega możliwość występowania przerw technicznych w dostępie do Usługi oraz okresów, w których Usługa porad prawnych online nie będzie świadczona (np. z powodu urlopu, naprawy, konserwacji, czy aktualizacji sprzętu lub oprogramowania), co zostanie wyraźnie wskazane na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl.
 11. Kancelaria informuje, że korzystanie z usług prawnych w drodze elektronicznej może się wiązać się z zagrożeniami związanym z przesyłaniem danych za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności z możliwością przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych podmiotu korzystającego z Usługi przez osoby niepowołane. W związku z powyższym przed przystąpieniem do korzystania z Usługi porad prawnych online, Kancelaria zaleca podjęcie niezbędnych środków ochrony w celu zabezpieczenia przesyłanych informacji przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w tym przede wszystkim zadbanie o to, by urządzenie korzystającego z Usługi miało odpowiednie i aktualne programy zabezpieczające przed wirusami oraz niepowołanym dostępem osób trzecich.
 12. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych i innych poufnych informacji przed ich udostępnieniem, przetwarzaniem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby nieuprawnione.
 13. Do korzystania z Usługi porad prawnych online niezbędny jest:
  • dostęp do Internetu,
  • prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies np. Microsoft Edge w aktualnej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w aktualnej wersji z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub Opera w aktualnej wersji z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub Apple Safari w aktualnej wersji z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto komunikatora Zoom (w przypadku, gdy Klient wyraża chęć skorzystania z Usługi na pośrednictwem komunikatora Zoom),
  • program umożliwiający odczytanie, edytowanie oraz udostępnianie plików w formatach Office wersja 2010 (w tym plików .doc, .docx, .jpg itp.) oraz plików w formacie .pdf.
 1. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez podmiot korzystający z Usługi porad prawnych online.

 

 1. ZASADY UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ONLINE
 1. Usługa porad prawnych online obejmuje udzielanie porad prawnych, analizę umów, sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywanie projektów pism procesowych i innych dokumentów (np. regulaminów, statutów, umów itp.).
 2. Zapytania za pośrednictwem formularza „Porada prawna online” zamieszczonego na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl może przesyłać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwani dalej „Klientami”. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z Usługi jeżeli działa przez przedstawiciela ustawowego.
 3. Warunkiem udzielenia Porady prawnej online jest uprzednie wypełnienie przez Klienta formularza „Porada prawna online” zamieszczonego na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl, udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi porad prawnych online, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Usługi porad prawnych online za pośrednictwem strony internetowej www.kancelariabielsko.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wysłanie zapytania oznacza ponadto, że w sprawie, której dotyczy zapytanie, Klient nie korzysta z pomocy prawnej innego adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, bądź rzecznika patentowego.
 6. Pomoc prawna w ramach Usługi porad prawnych online udzielana jest z wykorzystaniem poczty elektronicznej, a na wyraźne życzenie Klienta, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci komunikatora internetowego Zoom. Klient jest zobligowany do zapewnienia w swoim miejscu pobytu odpowiednich warunków, które gwarantować będą zachowanie poufności prowadzonej rozmowy. Stroną inicjującą połączenie z Kancelarią jest Klient.
 7. W celu wykonania Usługi na rzecz Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, Klient powinien wyrazić zgodę na udzielenie Porady prawnej online przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzić, że jest świadomy, iż w takich okolicznościach po wykonaniu Usługi przez Kancelarię traci prawo do odstąpienia od umowy, jakie przysługuje mu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).
 8. Całość korespondencji elektronicznej w ramach świadczonej Usługi będzie przesyłana na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia poprzez formularz „Porada prawna online” znajdujący się na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl. Klient jest zobowiązany każdorazowo poinformować Kancelarię o zmianie adresu e-mail podanego podczas procesu składania zamówienia, pod rygorem uznania, iż wiadomości przychodzące na poprzedni adres zostały skutecznie doręczone.
 9. Korzystając z Usługi porady prawnej online, Klient ma obowiązek podawać dane osobowe, które są prawdziwe i prawidłowe. Z uwagi na konieczność uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów, Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych, jakie zostały przekazane Kancelarii.
 10. W formularzu „Porada prawna online” Klient zobowiązany jest do podania, oprócz takich danych jak imię i nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail oraz telefon, pełnego i szczegółowego opisu stanu faktycznego sprawy. Jeżeli Klient dokonuje zamówienia Usługi na rzecz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, powinien wskazać również, na jakiej podstawie ją reprezentuje.
 11. W przypadku, gdy Klient prześle zapytanie posługując się pseudonimem, innym oznaczeniem lub też nie poda żadnych danych identyfikujących, Usługa nie zostanie zrealizowana. Dotyczy to również sytuacji, gdy zapytanie zawiera stan faktyczny bez sprecyzowania imion i nazwisk/nazw podmiotów, których sprawa dotyczy.
 12. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Usługi porad prawnych online na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które okazały się niezgodne ze stanem faktycznym, były błędne, bądź niepełne, a także w sytuacji przedłożenia przez Klienta jedynie części wymaganych dokumentów, czy też opóźnień w uzupełnianiu informacji, które są niezbędne do wykonania Usługi. Kancelaria udziela porady prawnej w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta.
 13. Klientowi nie wolno przesyłać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz uzasadnione interesy Kancelarii.
 14. Po przesłaniu przez Klienta zapytania, Kancelaria niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni, przesyła Klientowi na podany przez niego w trakcie procesu składania zamówienia adres e-mail informację, czy udzielenie określonej Porady prawnej online wchodzi w zakres świadczonych Usług. Kancelaria może także bez podawania uzasadnienia poinformować Klienta, iż nie może wykonać określonej Usługi, a w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym odmówić świadczenia Usługi i zaproponować spotkanie w siedzibie Kancelarii. Jeśli Kancelaria potwierdza możliwość wykonania Usługi, we wskazanym wyżej terminie informuje Klienta jaki będzie koszt wykonania Usługi (cena porady online wyrażona jest w złotych polskich oraz powiększona o podatek VAT) oraz czas potrzebny do jej realizacji od chwili wpływu zapłaty na podane Klientowi konto bankowe.
 15. Termin wskazany w ust. 14 niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie do zapytań przesłanych w dniach od poniedziałku godz. 8:00 do piątku godz. 12:00. W sytuacji, gdy zapytanie zostanie przesłane w innym czasie, a także w dniach ustawowo wolnych od pracy, bieg terminu ulega zawieszeniu do godz. 8:00 najbliższego dnia roboczego.
 16. Termin, o którym mowa w ust. 14 niniejszego Regulaminu, może ulec wydłużeniu, w szczególności ze względu na okoliczności niezawinione przez Kancelarię, takie jak przyczyny zdrowotne, obciążenie systemu, czy skomplikowany charakter przesłanego zapytania.
 17. Termin udzielenia porady prawnej z wykorzystaniem komunikatora Zoom zostanie ustalony z Klientem w drodze korespondencji e-mail. W takich okolicznościach poczytuje się, że Usługa została wykonana z chwilą zakończenia połączenia.
 18. W wycenie Usługi, Kancelaria nie uwzględnia stałych opłat (np. opłat sądowych, administracyjnych, czy urzędowych), do uiszczenia których może być zobowiązany Klient. Opłaty te pokrywane są przez Klienta w momencie dokonywania czynności, z którymi wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty do odpowiedniego organu.
 19. Jeżeli do wykonania Usługi konieczne będzie udzielenie przez Klienta pełnomocnictwa do występowania przed sądami i/lub organami, Klient zostanie poinformowany przez Kancelarię o takiej konieczności. Brak udzielenia pełnomocnictwa poczytuje się za rezygnację z Usługi.
 20. Kancelaria przed dokonaniem wyceny, a także na każdym etapie świadczenia Usługi może poprosić Klienta o doprecyzowanie zapytania, w tym zwłaszcza przedstawionego stanu faktycznego, może skierować do niego dodatkowe pytania, bądź poprosić go o przesłanie – w uzgodniony przez strony sposób – dotyczących danej sprawy dokumentów, jeśli jest to niezbędne do wykonania określonej Usługi. W takich okolicznościach termin, o którym mowa w ust. 14 niniejszego Regulaminu należy liczyć od momentu udzielenia przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji i przesłania wymaganych dokumentów.
 21. Kancelaria zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientami w drodze telefonicznej, w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do wykonania Usługi.
 22. Jeśli w terminie 3 dni roboczych Klient nie udzieli odpowiedzi na przesłane przez Kancelarię pytania dodatkowe, Kancelaria jest uprawiona do odmowy świadczenia Usługi, a umowę uważa się za niezawartą. W takich okolicznościach Kancelaria zawiadamia Klienta, za pośrednictwem wskazanego przez niego podczas procesu składania zamówienia adresu poczty elektronicznej, o braku możliwości udzielenia Porady prawnej online z uwagi na niepodanie niezbędnych informacji lub brak odpowiedzi na pytania dodatkowe. Kancelaria niezwłocznie zwraca Klientowi wpłaconą przez niego cenę Usługi, na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano zapłaty.
 23. Jakiekolwiek dodatkowe pytania i wnioski ze strony Klienta, które nie pozostają w bezpośrednim związku z przesłanym pierwotnie zapytaniem traktowane będą jako złożenie odrębnego zapytania, które będzie podlegać kolejnej wycenie.
 24. Jeśli Klient akceptuje przesłaną cenę Porady prawnej online i przewidywany czas jej realizacji, w wiadomości zwrotnej zobligowany jest przesłać oświadczenie o zleceniu wykonania Usługi oraz dokonać zapłaty na wskazane przez Kancelarię konto bankowe.
 25. Umowa o poradę prawną online zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Kancelarii wpłaty pełnego wynagrodzenia za Usługę, o czym Klient zostanie poinformowany w drodze elektronicznej na podany w trakcie procesu składania zamówienia adres poczty elektronicznej.
 26. Brak dokonania płatności przez Klienta w terminie 72 godzin od wysłania wyceny Usługi wraz z danymi potrzebnymi do dokonani płatności poczytuje się za rezygnację z Usługi. Jeśli wskazany termin upływa w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy ulega on przedłużeniu do godz. 18.00 najbliższego dnia roboczego.
 27. Kancelaria zastrzega możliwość realizacji Usługi w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem i umożliwieniu mu odstąpienia od umowy.
 28. Jeśli zakres Usługi, bądź stopień skomplikowania sprawy znacznie odbiega od udzielonych przez Klienta informacji i wymaga dodatkowego nakładu pracy, wynagrodzenie za Usługę może zostać podwyższone, a termin jej realizacji wydłużony. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na dokonanie zmiany i nie zapłaci we wskazanym terminie podanej kwoty wynagrodzenia dodatkowego, wpłacona już przez Klienta cena za wykonanie Usługi zostanie niezwłocznie zwrócona na jego rachunek bankowy. W takich okolicznościach Kancelaria nie jest zobowiązana do wykonania Usługi na rzecz tego Klienta.
 29. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi, Kancelaria ma prawo od umowy odstąpić, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta. W takiej sytuacji uiszczone przez Klienta wynagrodzenie podlega zwrotowi.
 30. Wykonanie umowy przez Kancelarię następuje poprzez przesłanie zamówionej Usługi w postaci zaszyfrowanego pliku w formacie .pdf, na podany przez Klienta w formularzu „Porada prawna online” adres e-mail. Hasło do przesłanego pliku zostanie przesłane Klientowi za pomocą innego nośnika danych np. SMS, zgodnie z poczynionymi przez strony ustaleniami. Strony mogą także uzgodnić inny, bezpieczny sposób odbioru zamówionej Usługi. W przypadku, gdy wymaga tego charakter świadczonej Usługi, Klient otrzymuje zaszyfrowany plik w wersji edytowalnej z możliwością dostosowania go do własnych potrzeb.
 31. Treść wykonanej przez Kancelarię Usługi stanowi przedmiot praw autorskich przysługujących Kancelarii i podlega ochronie prawnej. Klient jest uprawniony do wykorzystania przedmiotu Usługi i jej efektu wyłącznie na użytek własny.
 32. Za wykonaną Usługę, także na rzecz Klienta będącego konsumentem, Kancelaria wystawi fakturę elektroniczną zapisaną w formacie .pdf, która zostanie przesłana do Klienta na jego adres e-mail podany w formularzu „Porada prawna online”. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie .pdf, bez podpisu Klienta.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KANCELARII
  1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za:
   1. wykonanie Usługi na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym,
   2. za działania/zaniechania osób trzecich, za działalność których Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności,
   3. brak dostosowania się Klienta do postanowień niniejszego Regulaminu,
   4. brak dostępu do Internetu, awarię sprzętu lub oprogramowania Klienta, bądź niedostosowanie się do wymogów technicznych, a także niemożność odebrania przez Klienta danych wprowadzonych do systemu teleinformatycznego przez Kancelarię celem wykonania Usługi, spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Kancelarii,
   5. zaistnienie siły wyższej,
   6. brak możliwości dostępu do Usługi,
   7. oznaczenie wiadomości przesyłanych przez Kancelarię do Klienta lub od Klienta do Kancelarii jako spam.

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za realizację Usługi. Klient zobowiązany jest do zapłaty za Usługę zrealizowaną w całości, bądź w części.
 2. W przypadku realizacji Usługi w części Klient może rozwiązać umowę z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Klient przesyła na adres e-mail: e-porada@kancelariabielsko.pl lub na adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Kryształowa 27. W treści oświadczenia Klient wskazuje rachunek bankowy, na który ma zostać zwrócone uiszczone uprzednio wynagrodzenie. Zwrot wynagrodzenia nastąpi w terminie do 3 dni roboczych.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy o wykonanie Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje po wykonaniu Usługi przez Kancelarię, w tym także po wykonaniu Usługi za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom. Kancelaria informuje Klienta, o którym mowa w ust. 1, że po wykonaniu Usługi utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 3. Przed udzieleniem Porady prawnej online, Kancelaria zwraca się do Klienta, o którym mowa w ust. 1, o wyrażenie zgody na wykonanie Usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i informuje go, iż w takich okolicznościach po wykonaniu Usługi przez Kancelarię utraci on prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy po rozpoczęciu przez Kancelarię realizacji Usługi, Klient zobowiązany jest do zapłaty za częściowo zrealizowaną Usługę (tzn. za świadczenie spełnione przez Kancelarię do chwili odstąpienia od umowy np. analizę orzecznictwa i literatury, a także stanu faktycznego i dokumentacji sprawy). Kwotę zapłaty za częściowo zrealizowaną Usługę oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Klient może dokonać odstąpienia od umowy przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient może także przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie wyrażające w sposób jednoznaczny wolę odstąpienia od umowy.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: e-porada@kancelariabielsko.pl lub na adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Kryształowa 27.
 7. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Kancelaria może odstąpić od umowy, w szczególności wówczas gdy:
  1. Klient nie udzieli Kancelarii informacji, które są niezbędne do wykonania Usługi lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Usługi,
  2. w celu wykonania Usługi niezbędny jest osobisty kontakt Klienta z Kancelarią, a nie jest on możliwy,
  3. Kancelaria nie ma możliwości wykonania Usługi,
  4. zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Adwokackiej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie Usługi.
 9. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria nie zrealizuje Usługi w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.
 1. REKLAMACJE
 1. W związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez Kancelarię umowy o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną Klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej na adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Kryształowa 27 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-porada@kancelariabielsko.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko/nazwę Klienta zgłaszającego reklamację,
  2. aktualny adres Klienta oraz adres jego poczty elektronicznej,
  3. wskazanie przedmiotu reklamacji,
  4. wskazanie ewentualnych żądań Klienta.
 4. Reklamacja nie przysługuje w szczególności w sytuacji, gdy:
  1. zrealizowana Usługa została wykonana w oparciu o dokumenty przedstawione przez Klienta, które okazały się nieprawdziwe,
  2. zrealizowana Usługa wykonana została w oparciu stan faktyczny lub prawny przedstawiony przez Klienta, który okazał się niepełny lub jeśli Klient nie przedstawił pełnej dokumentacji,
  3. zrealizowana Usługa nie potwierdza sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa (tzn. jest niekorzystna dla Klienta) lub brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu, z którym Klient zwrócił się do Kancelarii z uwagi na rozbieżności w interpretacji prawa lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa,
  4. Usługa zrealizowana została z opóźnieniem, a Klient który został o tym zawiadomiony nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Kancelaria ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Jeżeli Klientem jest konsument może on, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem strony internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/, na której dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowerozwiązywaniesporowkonsumenckich.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną m.in. korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl.
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez uprzedniego informowania Klientów. Zmiany Regulaminu są wiążące z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl. W momencie akceptacji Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
 3. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne albo bezskuteczne nie narusza to ważności ani skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu, a nieważne lub bezskuteczne postanowienia zastąpione zostają odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
 4. Korzystając z Usługi porady prawnej online Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) w związku z udzieleniem mu Porady prawnej online, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl.
 5. Wszelkie dane podane przez Klienta podczas korzystania z Usługi porady prawnej online objęte są tajemnicą adwokacką. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych ze świadczoną Usługą jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, chyba że Klientem jest konsument.
 7. Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych ze świadczoną Usługą na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy