Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Realizując wymagania art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, co następuje.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wskazanie zasad na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, a także przysługujących Państwu praw w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej www.kancelariabielsko.pl., w tym również z usługi „Porada prawna online”.
Więcej informacji na temat Zasad Ochrony Prywatności podczas korzystania z fanpage'a Kancelarii Adwokackiej Adwokat Dr Katarzyna Plata-Gardas, można znaleźć w dostępnej na wspomnianym fanpage'u zakładce Informacje/Dodatkowe informacje/Zasady Ochrony Prywatności. Administrator informuje ponadto, że na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl dostępna jest wtyczka bezpośrednio przekierowująca Państwa na wskazany fanpage.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności i informujemy, że korzystanie ze strony internetowej www.kancelariabielsko.pl oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki Prywatności.

Administratorem niniejszego serwisu jest Katarzyna Plata-Gardas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dr Katarzyna Plata-Gardas ul. Kryształowa 27, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 937-229-35-98 (dalej „Administrator”).

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem w następujący sposób: tel. 727 585 588, e-mail: plata-gardas@kancelariabielsko.pl lub na adres korespondencyjny: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kryształowa 27.

Administrator jest zdecydowany chronić i szanować Państwa prywatność i w tym celu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Przekazane przez Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora z zachowaniem przepisów prawa oraz zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Administrator uzyskuje dotyczące Państwa dane osobowe na skutek dobrowolnego wprowadzenia przez Państwa tych informacji w formularzu kontaktowym, w formularzu „Porada prawna online”, a także podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej www.kancelariabielsko.pl. Pewne dane jak np. adres IP, identyfikator urządzenia itp. są uzyskiwane w sposób automatyczny.

Dane osobowe pozyskiwanie przez Administratora są przetwarzane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym przede wszystkim Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Dane osobowe uzyskane przez Administratora

 1. Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl w celach kontaktowych, w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie (także z zakresu mediacji), a dane osobowe podane w formularzu „Porada prawna online” zarówno w celach kontaktowych, jak i w celu świadczenia porad prawnych online.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, oznaczenie firmy, adres e-mail, numer telefonu, a także inne dane podane przez Państwa w trakcie kontaktu z Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie i ewentualnego dalszego świadczenia pomocy prawnej.
 3. Administrator przetwarza wyłącznie dane, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, zawarcia umowy i świadczenia pomocy prawnej.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. kontaktu z Państwem za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz formularza „Porada prawna online”, zamieszczonych na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  2. kontaktu mailowego i telefonicznego, a także za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  3. zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  5. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie należności, obronę przed roszczeniami, czynności archiwalne i statystyczne – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania Państwa danych osobowych.
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
 1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO), a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez Administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ponadto, przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 2. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile zgoda na przetwarzanie określonych danych osobowych nie jest niezbędna do wykonania łączącej nas umowy i konieczna do realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i prawnopodatkowych.
 3. W celu realizacji swoich uprawnień mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: tel. 727 585 588, e-mail: plata-gardas@kancelariabielsko.pl lub na adres korespondencyjny: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kryształowa 27.

Korzystanie z formularza kontaktowego oraz formularza „Porada prawna online”

 1. Przesyłając zapytanie należy sformułować pytanie w sposób możliwie precyzyjny i wyczerpujący.
 2. Dane podawane w formularzu mają na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie (także z zakresu mediacji). Wypełnienie i przesłanie formularza jest dobrowolne. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, w tym koszt porady prawnej ustalane są bezpośrednio z Administratorem, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzednio Państwa zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi księgowe i rachunkowe, usługi fakturowania, obsługę infrastruktury oraz systemów informatycznych, usługi hostingowe, podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji pomocy prawnej oraz innym podmiotom, które świadczą usługi niezbędne do przesłania odpowiedzi na zapytanie. Przekazywanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której ww. podmioty zobowiązane są do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest zależny od celu ich gromadzenia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia tego celu. Po upływie tego czasu dane osobowe zostaną usunięte. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, po tym okresie Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z rozliczalnością działań Administratora, do czego Administrator jest obligowany przepisami o ochronie danych osobowych lub przez okres przez jaki Administrator jest zobowiązany do przetwarzania na podstawie innych przepisów prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat od końca roku, w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
 • przez okres niezbędny do realizacji łączącej nas umowy, a także po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązujących przepisów prawa dotyczących m.in. dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 • przez okres wynikający z przepisów prawa w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • przez okres 10 lat od końca roku, w którym wykonana została umowa o świadczenie usług pomocy prawnej w związku z wykonywaniem zawodu adwokata.

Pliki cookies oraz logi serwera

 1. Administrator w ograniczonym zakresie może zbierać Państwa dane osobowe w sposób automatyczny, wykorzystując pliki cookies znajdujące się na stronie www.kancelariabielsko.pl, w tym narzędzia takie jak Google Analytics (system analityki internetowej umożliwiający wgląd w ruch strony internetowej), Google Search Console (narzędzia i raporty umożliwiające zmierzenie poziomu ruchu pochodzącego z wyszukiwarki) oraz Google reCAPTCHA (narzędzie chroniące stronę internetową przed spamem).
 2. Strona internetowa Administratora wykorzystuje pliki cookies tzn. niewielkie pliki tekstowe zawierające dane, które są zapisywane na Państwa urządzeniu (komputerze bądź innym urządzeniu mobilnym) w momencie odwiedzenia przez Państwa strony internetowej www.kancelariabielsko.pl.
 3. Pliki cookies są stosowane przez Administratora w celach statystycznych, do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji i bezpieczeństwa strony internetowej Administratora oraz w celu zapewnienia Państwu komfortu w korzystaniu ze strony Administratora m.in. w celu jak najlepszego dostosowania zarówno treści, jak i funkcji niniejszego serwisu do Państwa oczekiwań np. ustawionego rozmiaru czcionki, czy też rozpoznania używanego przez Państwa urządzenia w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony.
 4. Pliki cookies zapamiętują Państwa preferencje, co pozwala Administratorowi na podnoszenie jakości świadczonych usług oraz poprawianie wyników wyszukiwania. Pliki cookies mają na celu wspomaganie działania niniejszego serwisu.
 5. Mają Państwo możliwość dokonania zmiany ustawień dotyczące plików cookies w używanej przez Państwa przeglądarce, a nawet zupełnego wyłączenia możliwości ich zapisywania. Jeśli jednak nie skorzystają Państwo z możliwości wyłączenia zapisywania plików cookies pochodzących z serwisu Administratora, tym samym wyrażają Państwo zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie na Państwa urządzeniu.
 6. Całkowite wyłącznie możliwości zapisywania plików cookies na Państwa urządzeniu może spowodować, iż niektóre elementy serwisu Administratora nie będą się wyświetlać w sposób prawidłowy, co jednak nie spowoduje braku możliwości przeglądania strony internetowej www.kancelariabielsko.pl
 7. Serwer Administratora może ponadto zapisać informacje o parametrach Państwa połączenia (oznaczenie czasu, adres IP), a także o niektórych zachowaniach. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług. Zapisane mogą zostać także inne informacje, jak np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, czy informacje o przeglądarce użytkownika. Wskazane dane nie są jednak powiązane z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Administratora i mogą być wykorzystywane jedynie do administrowania stroną internetową www.kancelariabielsko.pl.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl. Aktualna treść Polityki prywatności dostępna jest na stronie internetowej www.kancelariabielsko.pl. Niniejsza Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.